โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์ ไชยเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณพชรมนน วรรัศน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนนท์นริฐ พิสิทธิ์เนติกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ บรรเจิด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ