โรงเรียนประเสริฐสุข

รู้เรียน รู้เล่น เป็นคนดี

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อีเมล พิมพ์ PDF

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

1. กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ

-                   จัดทำรายงานประจำปี แผนปฏิบัติการ

-                   จัดทำสารสนเทศฝ่าย

2. กลุ่มงานบริการและอาคารสถานที่

-                   เตรียมสาธารณูปโภคและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนและครู

-                   ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ของโรงเรียน

-                   ดูแลและดำเนินงานร้านค้าของโรงเรียน

-                   ควบคุมและดูแลด้านบริการต่างๆเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

-                   ควบคุมและดูแลตลอดจนการวางแผนในการใช้ยานพาหนะ

3. กลุ่มงานสุขอนามัยและโภชนาการ

-                   จัดนักเรียนดูแลด้านความสะอาดของโรงเรียน

-                   จัดกลุ่มนักเรียน แบ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน

-                   ควบคุมดูแลงานโภชนาการและอาหารกลางวันของนักเรียน

-                   ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน

 4. กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน

             -     ให้ความร่วมมือด้านสถานที่แก่กิจกรรมของชุมชน

-                   ติดต่อประสานงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

-                   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

-                   ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง/ ปฐมนิเทศ

5. กลุ่มงานความปลอดภัยและเวรยาม

-                   ป้องกันอันตรายทั้งภายในและภายนอก ของนักเรียน ครูและบุคลากร

-                   ดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียน

-                   จัดนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรภายในโรงเรียน

-                   ตรวจตราดูแลการเข้า – ออกของบุคคลภายนอก

-                   ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมของฝ่าย

 

                

    ad 05    เขต3    สช