โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือป.1-3 ปีการศึกษา2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรองของนักเรียนชั้นป.1-3 โรงเรียนประเสริฐสุข จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น    มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการทำกิจกรรมในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 6 ฐาน และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแสดงละครคุณธรรมจริยธรรมที่ให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,10:53   อ่าน 694 ครั้ง