โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตรสถานศึกษา

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

4.ส่งเสริม และพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการ  สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้โดดเด่น

6.ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
   และขยาย  ชั้นเรียนสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย