โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

               มุ่งสร้างนักเรียน ดี เก่ง มีสุข เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน
    มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ